ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Між адміністрацією та ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ

Товариства з обмеженою відповідальністю
" Чарівний Світанок "

На 2012 рік

Схвалений зборами трудового колективу

« 10 »січня 2012 р.

Протокол № ___

З метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників та власників Товариства з обмеженою відповідальністю “Чарівний Світанок ”, власники Товариства з обмеженою відповідальністю “ Чарівний Світанок” в особі Генерального директора Космацького П.В., який діє на підставі Статуту Підприємства, з одного боку, та трудовий колектив Підприємства в особі обраного та уповноваженого представника трудового колективу Гребенькової Л.В., з іншого боку, а разом іменовані Сторони, після схвалення проекту колективного договору зборами трудового колективу Товариства з обмеженою відповідальністю “ ЛатАгроІнвест ”, уклали цей колективний договір про таке:

ТЛУМАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕРМІНІВ

В цьому Колективному договорі використовуються наступні терміни:

- Підприємство – Товариство з обмеженою відповідальністю “ Чарівний Світанок ”

- Адміністрація – уповноважений представник власників Товариства з обмеженою відповідальністю (Генеральний директор ТОВ “ Чарівний Світанок ”)

- Трудовий колектив – всі працівники Товариства з обмеженою відповідальністю “ Чарівний Світанок ”, які пов’язані з Товариством з обмеженою відповідальністю “ Чарівний Світанок ” трудовими відносинами (уклали усно чи письмово трудовий договір з Товариством з обмеженою відповідальністю “ Чарівний Світанок ”)

- Працівник – найманий працівник Товариства з обмеженою відповідальністю “ Чарівний Світанок ”

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, Закону України „Про колективні договори та угоди”, а також інших актів законодавства.

Договір містить ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

1.3. Адміністрація підтверджує, що має повноваження, визначені чинним законодавством та Статутом Підприємства, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань сторони власника, визначених цим договором.

1.5. Сторони визнають взаємні повноваження і зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведені переговорів щодо укладання колективного договору, внесення змін та доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього договору.

1.6. Сторони оперативно вживатимуть заходів до ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації зобов’язань і положень колективного договору, віддаватимуть перевагу розв’язанню спірних питань, шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно законодавству.1.7. Положення договору поширюються на всіх Працівників ТОВ „ Чарівний Світанок ”, всіх структурних підрозділів, що входять до складу Підприємства. Положення договору є обов’язковими для сторін, що його уклали.

1.8. Жодна із сторін протягом дії цього договору не може в односторонньому порядку призупинити виконання прийнятих зобов’язань за договором.

1.9. Договір набуває чинності після схвалення його зборами (конференцією) трудового колективу і підписання представниками сторін – Генеральним директором ТОВ “ Чарівний Світанок ” та ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ уповноваженим представником Трудового колективу, але не пізніше його державної реєстрації. Договір діє до 30грудня 2012 р.

1.10. Сторони розпочинають переговори щодо укладання нового договору не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення строку дії договору.

1.11. Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін і, в обов’язковому порядку, в зв’язку зі змінами чинного законодавства, угод вищого рівня з питань, що є предметом договору та за ініціативою однієї із сторін після проведення переговорів та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами (конференцією) Трудового колективу, підписання Сторонами та відповідної державної реєстрації.

1.12. У разі продовження дії договору на наступний період ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ зміни і доповнення, що не погіршують соціально-економічний стан Працівників, а навпаки підвищують їх соціальний та правовий захист, приймаються після обговорення на спільному засіданні представників Адміністрації, та Трудового колективу.

1.13. Адміністрація зобов’язується в 20-денний термін після державної реєстрації договору забезпечити його тиражування для ознайомлення всіх Працівників Підприємства.

Розділ ІІ


documentazyczev.html
documentazydgpd.html
documentazydnzl.html
documentazydvjt.html
documentazyecub.html
Документ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ